Medema Bewindvoeringen

 


Klachtenreglement

Algemene bepalingen


Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:


De organisatie: Medema Bewindvoeringen V.O.F.


Bewindvoerder: Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en

                            verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van de natuurlijke

                            personen;


Vervanger: Degene die in plaats van de bewindvoerder werkzaamheden verricht voor de

  organisatie;


Cliënt: Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de

  organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de

  organisatie een overeenkomst heeft afgesloten;


Bezwaar: Een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening

                            van de organisatie;


Klacht:: Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende

                            uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.


Artikel 2

Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.


Bezwaren


Artikel 3

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of diens vervanger is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij/zij binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht indienen.


Klachten


Artikel 4

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

 1. a.Naam en adres van de indiener,

 2. b.De dagtekening;

 3. c.Weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip;

 4. d.Handtekening.

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.Artikel 5

De bewindvoerder of diens vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel.


Artikel 6

6.1De Klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger,

uiterlijk binnen zes weken, echter met inachtneming van het volgende:

 1. a.De bewindvoerder of diens vervanger hoort de cliënt,

 2. b.De bewindvoerder of diens vervanger lost de klacht zo spoedig mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.

6.2De bewindvoerder of diens vervanger gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

 1. a.In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling,

 2. b.In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich verbonden heeft,

 3. c.En/of na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

6.3De Klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van

het onderzoek naar de klacht, mogelijk aangevuld met verdere maatregelen die naar

aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of worden ondernomen.

6.4Indien een klacht in de opvatting van de klager niet naar behoren is afgehandeld,

kan de klager zich wenden tot de toezichthoudende kantonrechter.


Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.


Artikel 8

8.1Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

 1. a.De klacht anoniem is,

 2. b.Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

8.2Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van

       drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

8.3Indien de klager het hier niet mee eens is, kan de klager zich wenden tot het

       kantongerecht dat het bewind heeft ingesteld.


Artikel 9

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.


Slotbepalingen


Artikel 10

Een bezwaar of klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zicht voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of diezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.


Artikel 11

De regeling treedt in werking op 1 oktober 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.


Home  Home.htmlshapeimage_2_link_0
Onze dienstenOnze_diensten.htmlshapeimage_3_link_0
Onze tarievenOnze_tarieven.htmlshapeimage_4_link_0
Wat is bewindvoering?Wat_is_Bewindvoering.htmlWat_is_Bewindvoering.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
ContactContact.htmlshapeimage_6_link_0
Klachtenshapeimage_7_link_0